Saturday 10 November 2001 at tbc
DM Vase - Rd 1

St Bartholomew's School
1st XV
v
bye
tbc Venue tbc